Вт, 18.06.2024, 07:32
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Туризм » Визначні місця краю

Красо України, Подолля... (коротка довідка про Хмельниччину) - UA/EN

Наводимо тут оглядову публікацію з журналу "Є.уа" - "Край зруйнованих фортець". У журналі публікація наведена з перекладом тож вважаєм за доцільно, щоб загальна інформація про нашу область була доступна і для англомовних користувачів.

________________________________________________

Красо України, Подолля...

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ХМЕЛЬНИЧЧИНУ

22 вересня 1937 року з трьох округів - Кам'янець-Подільського, Проскурівського та Шепетівського - утворилася Кам'янець-Подільська область з центром у Кам'янці-Подільському. У березні 1941 року адміністративний центр області перенесли до Проскурова. А у 1954 році Проскурів пере­йменували на Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область - на Хмельницьку.

Площа Хмельниччини складає 3,4 відсотка площі країни. Географічне положення дало другу назву Хмельниччині - Поділля, адже більша частина області розташована на Подільській височині. Однак, на північному заході область межує з Волинською ви­сочиною, а північ частково знаходиться на Поліській низовині. Південний захід перетинає так званий Товтровий кряж, на якому розташована найвища точка області — гора Велика Бугаїха (409 метрів). Саме тут розташовані карстрові печери, серед яких -знаменита Атлантида.

Beauty of Ukraine, Podillya...

A SHORT HISTORICAL INFORMATION ABOUT KHMELNYCHYNA.

On September 22, 1937 three districts such as Kamyanets-Podilskiy, Proskuriv and Shepetivka formed Kamyanets-Podilskiy Region with a center in Kamyanets-Podilskiy city. In March, 1941 the administrative center of the region was transferred to Proskuriv. Later in 1954, Proskuriv was given a new name Khmelnytsky and Kamyanets-Podilskiy Region was renamed into Khmelnytsky Region.

The area of Khmelnychyna takes up 3, 4% of the total country's area. Geographical location has given a second name to Khmelnychyna which is Podillya. In fact, greater part of the area is located on Podil sublimity. In the north-west the area abuts upon Volin sublimity and northern area is partly located on Polissya lowland. South-western part is crossed by the Tovtry Ridge. The highest point of the region is a mountain called Velika Bugaiha(409 metres high). There are some caves there and famous Atlantida cave is among them.

"Подільські Товтри" природний, мальовничий парк, один з семи чудес України. Фото: С.Іщук

"Podilski Tovtru", natural, picturesque park, one of seven miracles of Ukraine. Foto: S.Ishchuk

Якщо говорити про промисловість, то чверть промислової продукції області належить харчовій галузі. Ще чверть - виробництву та розподілу електроенергії і газу. В області з року в рік зростає виробництво жирних сирів (з 5,9 тисячі тонн у 1995 році до 10,8 тонн у 2008), борошна (з 87 тонн у 2005 до 105 тонн у 2008 році).

Має Хмельниччина і зван­ня цукрового регіону України, тут працює десять цукроварень.

Торгує область з багать­ма країнами Європи, Азії та колишнього Союзу. Майже дві третини власної продукції ми продаємо у країни СНД, 25,1 відсотка - у європейські держави, 3,6 - у країни Азії та всього 0,5 - до Америки. Майже половина усього експорту стосується металів, приладів та механізмів, майже 18 відсотків експорту складають продукти харчування. Завозимо ж до себе, здебільшого, машини та механізми, електрообладнання, полімерні матеріали та пластмаси, недорогоцінні метали та вироби з них.

The fourth part of industrial products of the region belongs to food industry, one more fourth to the production and distribution of electric power and gas. The production of fat cheese" has been growing every year from 5, 9 thousand tons in 1995 to 10, 8 thousand tons in 2008.

Khelnychyna is also called a «sugar region' of Ukraine. Ten sugar refineries work here.

The region trades with many countries of Europe, Asia and some countries of former USSR. Almost two thirds of its own products it sells to countries of former USSR, 25, 1% to European states, 3, 6% to the countries of Asia and only 0, 5% to America. Almost a half of all export products pertains to metal, devices and machinery, about 18% of export pertains to foodstuff. It imports mostly machinery, electrical equipment, polymeric materials and plastics, semi-precious metals and goods made from them.

Нам' янець-Подіпьський - історична столиця Поділля. Ще у XIV сторіччі після будівництва кам'яного замку литовськими князями Коріатовичами став столицею князівства. В 1797-1918 pp. був центром Подільської губернії, у 1919 р. тут розміщувався Державний центр Української Народної Республіки (Директорія, уряд, командування УHP).   В 1937-1941 роках був обласним центром. За кількістю пам'яток архітектури посідає третє місце в Україні, після Києва та Львова. Фото: С.Іщук.

Kamyanets-Podilskiy — historical capital of Podillya. It became the capital of principality after the construction of the stone casle by Lithuanian princes of Coriatovichi in XIV century. In 1797-1918 years it was the centre of Podilskiy region (huberniya), in 1919 the state centre of Ukrainian Peoples Republic (Directory, government, headquarters of UPR) was located. In 1937-1941 years it was a regional centre. Kamyanets takes the places on third place after Kiev and Lviv in number of architectural memorials in Ukraine. Foto: S.lshchuk.

Область має потужні запаси лікувальних і столових вод. Нині розвідані та досліджені родовища мінеральних вод: Збручанське, Зайчиківське, Маківське - типу «Нафтуся», Теофіпольське - типу «Миргородська», По-лонське - родонові. Це дало змогу розвитку санаторно-лікувальної галузі.

У мальовни­чих Подільських Товтрах (національний природний парк «Подільські Товтри» є одним із семи природних чудес України) знайшов свою домівку курорт «Сатанів». Гори (товтри), густо вкриті лісами, чисте повітря, м'який клімат, наявність мінеральної води створюють неповторні умови для відпочинку та оздоровлення. Й сьогодні у курортній зоні працює більше десятка оздоровниць. Швид­кими темпами будуються нові.

Неподалік курортної зони розташовані кургани скіфського періоду. На двох з них кілька років поспіль ведуться археологічні розкоп­ки. Тут знайдено чимало цікавих речей, які незабаром передадуть до районного історико-краєзнавчого музею, який працює у Городку.

The area keeps rich reserves of mineral water. Today different kinds of mineral water have been explored and investigated. The most healing kinds are Zbruchanska, Zaichikivska, Makivska (like Naftusya), Teophipilska (like Mirgorodska) and Polonska which is a kind of rhodonite water. It gives a great opportunity to quick development of sanatorium-and-spa treatment.

Sataniv resort is located in the picturesque area of Podilsky Tovtry (Podilsky Tovtry national natural park is one of seven wonders of Ukraine). Thickly covered by forests, hidden on the mountains of Tovtry with pure air, mild climate and its mineral springs the resort has unique conditions for relaxation and sanitation. Today there are ten resorts which work in this area. New sanatoriums grow fast.

Not far from the resort area there are Scythian burial mounds. Archaeological excavations at the site are now beeing carried out. Many interesting things have been found there and soon they will be ready to find their places in the regional historical-ethnography museum in Gorodok.

Скельний монастир Бакота, що на річці Дністер, дав поштовх до створення Києво-Печерської лаври і був зведений орієнтовно ще у XII-XIII сторіччі. Фото:С.Іщук

Rock monastery of Bakota, on the Dnister river, inspired to creat Kiev-Pecersk Lavra and was build in XII-XIII century. Foto: S.Ishchuk

Взагалі на Хмельниччині є на що подивится. В області понад три тисячі пам'яток історії, археології та монументального ми­стецтва. За кількістю пам'яток архітектури та містобудування національного значення область посідає третє місце в Україні. Хмельниччина багата на середньовічні пам'ятки оборонної і церковної архітектури — замки, уфортифіковані церкви, костели і палаци. Значна частина цієї спадщини зосереджена у Кам'яні-Подільському - історичній столиці Поділля.

На Хмельниччині діє два державні історико-культурниі заповідники «Межибіж» та «Самчики», 20 державних музеїв, з них - 4 обласні, 10 районних, 4 міські, 280 недер­жавних музеїв, з яких 20 носять звання «на­родний музей». Щороку музеї області відвідує приймають півмільйона відвідувачів.

Khmelnychyna has many places of interest. There are more than three thousand sights of history, archeology, and monumental art, monuments to the past. The area occupies the third place in Ukraine as an area with great amount of architectural and town building monuments. Khmelnychyna is rich in medieval sights of defensive and church architecture such as fortresses, fortified churches, cathedrals and palaces. Considerable part of this inheritance is concentrated in Kamyanets-Podilsky - a historical capital of Podillya.

Two state historical cultural reserves have been opened in the region of Khmelnychyna, they are Samchyky and Medzhybyzh. Some more 20 state museums are located in the area, 4 regional, 10 district, 4 municipal are among them. 280 private museums exist on its territory. 20 museums are called «folk» museums. More than half a million people visit them every year.

Перша літописна згадка про Меджибіж датована 1146 роком. Найдовше, аж 200 років містом володів польський рід Сенявських (з 1540 року). Магдебурзьке право Меджибіж отримав у 1593 році.

In 1146 Medzhibizh was mentioned for the first time in chronicles. The town was owned by Polish family of Sunyavskih (since 1540 year) during the longest period (200 years). Medzhubizh got Magdeburg rights in 1593 year.

Летичів у кінці XVIII. Малюнок Н.Орди. На території Летичева поселення слов'янських часів з'явились у V-VIII сторіччі. А уже 1411 році литовські феодали будують фортецю. Королівський уряд шляхетської польщі у 1466 році надає Летичеву Магдебурзьке право. Кам'янецький староста Я.Потоцький у 1598році завершує перебудову замку. Визвольні війни українського народу, селянсько-гайдамацькі повстання, турецько-татарські розгроми, антикріпацьку боротьбу XVII-XVIII століття - все це переживає Летичівщина

Letichiv, the end of XVIII century. Picture by N. Orda. Slavic settlements appeared on the territory of Letichiv in V-VIII centuries. And in 1411 fortress here was build by Lifhunian feudalists. Royal Polish government gave Magdeburg rights to this town in 1466. Kamyanets senior Yan Pofockiy finished rebuilding of the fortress in 1598. Peoples of this land were involved into Liberation wars, peasant-cossaks and peasant-haydamacs revolts and Turkish massacres.

Приїхавши на Поділля, варто побувати і у єдиному в Україні музеї Анни Ахматової у Слобідці-Шелехівській Деражнянського району, який розташований у садибі XIX століття.

Ну і, звісно, варто скуштувати знаменитої «Зіньківської» ковбаси, яка здавна славиться в Україні за неповторний смак та аромат. І не лякайтеся, що вона чорна, саме колір -один з відмінних рис, що відрізняє справжню «Зіньківську» від підробки.

Якщо південь області ставиться історични­ми та археологічними пам'ятками, то північ, кірм історії, відома ще лісами, красиви­ми озерами («Блакиткні озера» Славутчи-ни, Святе озеро Ізяславщини) та... атомною станцією. Атомна ера Хмельниччини почала­ся 1977 року, коли був закладений перший камінь новобудови. А перший блок почав працювати через десять років. Сьогодні тут працює два енергоблоки й планують збуду­вати ще два. Щоправда, цьому будівництву чиниться значний опір з боку громадськості.

Having come to Podillya, a visit to the only Anna Akhmatova's museum in Ukraine is well worth it. It is situated in Slobidka Shelekhivska in Derazhnya District. The building itself is the farmstead of 19th century.

One more unusual thing which our region famous for is Zinkivska suasage. It has its unique taste and flavour which can satisfy any gourmand. Don't pay much attention to its black colour. It is its real colour not fake.

Southern part of our region is famous for its historical and archaeological sights as well as northern part for its forests rich in berries and mushrooms, beautiful lakes( Blue Lake in Slavuta, Svyate (Saint) Lake in Izyaslav district) and for its nuclear power station. The nuclear era in Khmelnychyna started in 1977 when the first brick of a new building was laid. First nuclear reactor began to work in ten years. Today two reactors work and they are planning to build two more. To tell the truth public resists to this new construction.

Олена Щегельська

Olena ShchegelskaДивіться також:

Категорія: Визначні місця краю | Додав: KamPod (30.06.2014)
Переглядів: 1671 | Теги: Хмельниччина, Щегельська, Хмельницька область, Є.уа | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Категорії розділу
Проект "Мандруємо вулицями" [21]
Пішохідні маршрути [31]
Водний туризм [6]
Велотуризм [5]
Туристичні поїздки [19]
Спелеотуризм [9]
Маршрути Тетяни Недрі [6]
Визначні місця краю [20]
На мапі Кам'янця [25]
Пошук
Свіжина
Дуже цікаво розповідає про вулицю Зантус

Доброго дня,
хто може показати на

Скажите пожайлуста а где хранится виньет


да... мне бы такая штуенция не помешала


Пошук
Статистика
Rated by ORS3
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024Створити безкоштовний сайт на uCoz